Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw

Mam przyjemność poinformować, że ukazała się monografia mojego autorstwa  Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw. Dzięki współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie udało się uzyskać unikalne, dotąd niepublikowane dane, które zostały przetworzone na potrzeby prowadzonych badań. Pozwoliło to na uwzględnienie łącznego oddziaływania różnych wymiarów umiędzynarodowienia (eksport, udział kapitału zagranicznego, tworzenie własnej sieci handlowej i produkcyjno-handlowej przez polskie przedsiębiorstwa za granicą). Dzięki temu powstał kompleksowy współczesny obraz internacjonalizacji sektora przedsiębiorstw w Polsce, pokazany na tle tendencji jakie wystąpiły po 1989 r.

Publikacja jest adresowana do zróżnicowanego grona odbiorców: środowisk akademickich, mediów, ale także przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów wsparcia procesu internacjonalizacji. Wierzę, że zainteresuje także kadrę przedsiębiorstw już uczestniczących w obrocie międzynarodowym bądź planujących wyjście na zagraniczne rynki.

Oprócz elektronicznej wersji publikacji w oddzielnym pliku Excel zamieszczam dodatkowe tablice statystyczne, co umożliwia czytelnikom pogłębioną analizę danych we własnym zakresie.