Wstęp

Przedsiębiorczość kojarzy się z indywidualną perspektywą, a więc z pokonywaniem trudności i wyzwań, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy, w wyniku zderzenia z twardymi realiami walki konkurencyjnej, brakiem środków finansowych, niezbyt przyjaznym systemem podatkowym i mitręgą administracyjną. Kojarzy się także z czynnikami, które decydują o powodzeniu w biznesie i poszukiwaniem najbardziej skutecznych metod i sposobów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. W tym nurcie podejmowałem przez wiele lat różnorodne inicjatywy badawcze, edukacyjne i szkoleniowo-doradcze, w ramach kompleksowego programu Przedsiębiorczość dla Ambitnych.

Równolegle, w najnowszej monografii: Przedsiębiorczość, polityka, rozwój (2014) zajmuję się szerszym, społeczno-gospodarczym wymiarem przedsiębiorczości. Podejmuję próbę wyjaśnienia roli, jaką przedsiębiorczość odgrywa w kreowaniu nowych miejsc pracy, wdrażaniu innowacji oraz umiędzynarodowieniu polskiej gospodarki.

We współczesnej debacie nad rolą przedsiębiorców i przedsiębiorczości rozpowszechniło się szereg stereotypów i tzw. prawd obiegowych, a wiec pozornie oczywistych tez, których popularność wynika nie tyle z solidnych postaw empirycznych ile z faktu, że wszyscy wierzą w ich prawdziwość. Stąd o krok do prezentowania „genialnie prostych recept” na wszystkie bolączki i problemy.

W swoich badaniach, działalności doradczej i publicystycznej proponuje bardziej wyważony, pragmatyczny nurt myślenia na temat przedsiębiorczości, co wymaga niekiedy zanegowania obiegowych poglądów. Obecnie, gdy przedsiębiorczość „trafiła pod polskie strzechy”, potrzebna jest wyważona, oparta na faktach refleksja na temat kierunków polityki przedsiębiorczości, w warunkach przechodzenia naszej gospodarki do stadium opartego na wiedzy i innowacjach.

Jerzy Cieślik