Książka

W książce analizuję związki między przedsiębiorczością a rozwojem gospodarczym. Na podstawie przeprowadzonych badań i niepublikowanych dotąd danych empirycznych podważam wiele obiegowych opinii na temat istoty przedsiębiorczości, innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Ta krytyczna analiza stanowi punkt wyjścia do przedstawienia całościowej, autorskiej koncepcji polityki wspierania przedsiębiorczości.

Rozdział I.Okładka_PPR Istota przedsiębiorczości.
Ewolucja poglądów na temat istoty przedsiębiorczości i jej roli w gospodarce i w społeczeństwie. Przedsiębiorczość – kontekst transformacji ustrojowej. Istota przedsiębiorczości – kluczowe dylematy i otwarte kwestie. Przedsiębiorczość ambitna.

Rozdział II. Oblicza przedsiębiorczości.
Wprowadzenie. Zróżnicowanie sektora drobnej przedsiębiorczości (small businessu). Przejawy renesansu przedsiębiorczości w gospodarce. Przedsiębiorczość poza sferą gospodarki.

Rozdział III.  Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównania międzynarodowe.
Co i jak mierzymy – typologia metod statystycznego pomiaru aktywności przedsiębiorczej. Pomiar całkowitej aktywności przedsiębiorczej. Pomiar początkowej aktywności przedsiębiorczej. Skala aktywności przedsiębiorczej a osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego. Rola czynników instytucjonalnych i kulturowych. Wyodrębnienie segmentu „prawdziwej” przedsiębiorczości”. Wielokryteryjny pomiar aktywności przedsiębiorczej – Indeks GEDI.

Rozdział IV. Przedsiębiorczość a zatrudnienie.
Jakie firmy generują nowe miejsca pracy – główne kierunki badań, kluczowe ustalenia. Przyrost nowych miejsc pracy – udział klas wielkości przedsiębiorstw. Aktywność przedsiębiorcza a zatrudnienie – porównania międzynarodowe. Formy pośrednie między pracą na etacie i prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wewnętrzna segmentacja sektora mikroprzedsiębiorstw. Jakość miejsc pracy w sektorze MŚP. Podsumowanie.

Rozdział V. Przedsiębiorczość a innowacje.
Innowacje jako czynnik rozwoju – perspektywa makroekonomiczna. Innowacje – perspektywa przedsiębiorstwa. Przejawy innowacyjnej przedsiębiorczości. Wdrażanie innowacji z perspektywy kraju doganiającego.

Rozdział VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości.
Aktywność  międzynarodowa polskich firm w dobie transformacji ustrojowej. Zaangażowanie eksportowe polskich firm – porównanie międzynarodowe. Przedsiębiorczość międzynarodowa czy międzynarodowy small business? Sektor kontrolowany przez kapitał zagraniczny w polskiej gospodarce. Intensywność i dynamika zaangażowania eksportowego polskich przedsiębiorstw. Międzynarodowy wymiar innowacyjnej przedsiębiorczości. Polskie firmy globalne. Podsumowanie.

Rozdział VII. Czy i jak wspierać przedsiębiorczość?
Motywy oddziaływania państwa na sektor przedsiębiorstw. Cele polityki przedsiębiorczości. Polityka przedsiębiorczości – ujęcie systemowe. Podsumowanie.


Jerzy Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa, 2014, s. 268  ISBN 978-83-7963-016-5